Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Pecunia Bewind te Eindhoven

 

Artikel 1. Voorwaarden en overeenkomsten

1.1    De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen abonnee, besteller dan wel deelnemer (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘Klant’) en Pecunia Bewind te Eindhoven waarbij Pecunia Bewind goederen en/of diensten van welke aard ook levert, behoudens voor zover anders schriftelijk is overeengekomen.

1.2    Het plaatsen van een bestelling of inschrijving houdt in dat de Klant deze voorwaarden aanvaardt.

1.3    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid en volledigheid klantgegevens

2.1    Gegevens, verstrekt bij een bestelling of aanvraag, worden opgenomen in het klantenbestand van Pecunia Bewind. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de Klant zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe uitgaven van Pecunia bewind, tenzij de Klant heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen.

2.2    De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de bij zijn bestelling of inschrijving aan Pecunia Bewind verstrekte gegevens, inclusief eigen order- of kostenplaatsnummers en betaalgegevens.

2.3    Ten behoeve van de registratie van PE/PO-punten kunnen medewerkers van Pecunia Bewind aan deelnemers vragen om zich te identificeren.

2.4    Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld door Pecunia Bewind, haar medewerkers, auteurs en docenten.

2.5    De privacyverklaring van Pecunia Bewind staat vermeld op de website www.pecuniabewind.nl

Artikel 3. Prijsvermelding

3.1    Pecunia Bewind vermeldt bij prijzen van producten en diensten het betreffende btw-percentage. Indien sprake is van een evidente drukfout in de prijsvermelding van een product, kan een Klant hieraan geen rechten ontlenen.

3.2    Pecunia Bewind is gerechtigd de prijzen van haar producten en diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens. Daarnaast is Pecunia Bewind gerechtigd inzake abonnementen de prijzen, het format en aanpassing van het aantal uitgaven per jaar, eenzijdig te verhogen. De Klant kan een abonnement binnen één maand nadat de prijswijziging kenbaar is gemaakt, schriftelijk opzeggen.

3.3    Indien bij de aankondiging van een product of dienst sprake is van een (actie)korting, zal deze aangekondigd worden met een eventuele einddatum van de actieperiode. Vermelde kortingen zijn nooit van toepassing in combinatie met andere kortingen. Voor reeds geplaatste bestellingen en aanmeldingen kan achteraf geen korting worden verwerkt.

Artikel 4. Orderverwerking

4.1    Bestellingen of aanvragen kunnen via de webwinkel geplaatst worden, of schriftelijk/per e-mail.

4.2    Bij elke order dient de Klant alle gegevens die nodig zijn voor de facturatie – waaronder begrepen de kostenplaatsnummers of klantordernummers en het digitale factuuradres – op te geven.

4.3    Via de webshop geplaatste bestellingen worden door Pecunia Bewind aan de Klant eveneens per e-mail bevestigd.

Artikel 5. Facturatie

5.1    De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van btw-percentages.

5.2    Betaling van facturen voor geleverde goederen of diensten dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Pecunia Bewind in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer. Voor facturen voor bijeenkomsten die binnen 30 dagen na aanmelding plaatsvinden, geldt een verkorte betalingstermijn; betaling dient in principe uiterlijk 2 dagen voor de betreffende bijeenkomst te zijn voldaan.

5.3    Bij niet of niet-tijdige betaling is de Klant, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur tot die van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Ook komen alle voor (gerechtelijke) incasso door Pecunia Bewind te maken kosten voor rekening van de afnemer. Dit is 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 40,00.

5.4    Levering van goederen en diensten vindt niet plaats indien een eventuele voorafgaande betaling niet door de Klant wordt uitgevoerd.

5.5    Indien een voorafgaande betaling niet is vereist, blijven de geleverde goederen eigendom van Pecunia Bewind totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Informatie en annulering

6.1    Informatieverzoeken over geleverde goederen, abonnementen en/of facturen dienen uiterlijk schriftelijk/per e-mail binnen 8 dagen na factuurdatum te worden voorgelegd aan Pecunia Bewind ter attentie van de Klantenservice.

6.2    De Klant heeft het recht om een bestelling of aanmelding binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling of aanmelding schriftelijk kosteloos te annuleren, behalve wanneer het een aanmelding betreft voor een bijeenkomst die binnen 15 kalenderdagen na aanmelding plaatsvindt.

6.3    Annulering als deelnemer van bijeenkomsten kan tot drie weken vóór de bijeenkomst. Bij tijdige annulering zal een creditfactuur worden verzonden minus een bedrag aan annuleringskosten. Men kan zich te allen tijde door een collega uit een en dezelfde organisatie laten vervangen.

6.4    Pecunia bewind informeert deelnemers aan een bijeenkomst uiterlijk veertien kalenderdagen vooraf over een eventuele annulering door de organisatie. Reeds betaalde facturen worden bij annulering door Pecunia Bewind gecrediteerd. In overleg met de Klant kan een deelnemer overgeplaatst worden naar een gelijkwaardige bijeenkomst.

Artikel 7. Klachtenprocedure

7.1    Klachten over producten of bijeenkomsten dienen binnen 8 dagen na levering van een product of na afloop van een bijeenkomst schriftelijk te worden ingediend ter attentie van de directie.

7.2    De klachtenregeling van Pecunia Bewind staat vermeld op de website www.pecuniabewind.nl

Artikel 8. Copyright

8.1    Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het copyright op alle door Pecunia Bewind uitgegeven publicaties, documentatiemateriaal, presentaties, digitale artikelen, webtools of welke andere productvorm dan ook, bij Pecunia Bewind dan wel bij de door Pecunia Bewind vertegenwoordigde auteurs en docenten. Met inachtneming van het voorafgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Pecunia Bewind.

8.2    Pecunia Bewind behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is de Klant niet toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1    De eventuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door Pecunia Bewind dan wel door personen voor wie Pecunia Bewind verantwoordelijk is, wordt in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (excl. BTW) van het product of de dienst in het kader waarvan de schade is ontstaan.

9.2    Pecunia Bewind aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van door haar uitgegeven publicaties dan wel informatie verstrekt tijdens door Pecunia Bewind georganiseerde bijeenkomsten, ook indien deze informatie door derden is samengesteld.

9.3    Pecunia bewind is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet-toegankelijk zijn van haar databanken door storing of buitenwerkingstelling van apparatuur, programmatuur en/of faciliteiten. Pecunia Bewind aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.

Artikel 10. Overdracht

Pecunia Bewind is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Klant plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van Pecunia Bewind treedt.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1    Op alle door Pecunia Bewind gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

11.2    Voor alle rechtsvorderingen jegens Pecunia Bewind bij niet nakoming van een overeenkomst, geldt een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Eindhoven.

Aldus opgemaakt te Eindhoven, 14 mei 2021

Winkelwagen